Kirsten Kötter

Frankfurt a. M., An der Hauptwache

Frankfurt a. M., An der Hauptwache 5, 1998, Palm Tobacco, Foto: Kirsten Kötter
: Frankfurt a. M., An der Hauptwache 5, Palm Tobacco (Foto: Kirsten Kötter) | Ort
Frankfurt a. M., An der Hauptwache 5, 2018, MaxMara, Foto: Kirsten Kötter
: Frankfurt a. M., An der Hauptwache 5, MaxMara (Foto: Kirsten Kötter)